Tuesday, Jul 29th

Last update04:07:28 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ၶၢဝ်ႇလီတႃႇတႆး ၼႂ်းပီ 2014

ၼႂ်းပီ 2014 ၼႆႉပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း တေမီးပၢင်ပွႆးသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ (4) ပၢင် သမ်ႉပဵၼ် ပၢင်ပွႆးဢၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း တေလႆႈၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းလႄႈ ဢဝ်ၵုၼ်းမုၼ်သုင် ယႂ်ႇလူင်ၸိူင်ႉၼႆ-

CSSU သပ်းၸႅင်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းတင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိတ်းတေႃႇတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သပ်းလႅင်းၼႄၼႃႈၵၢၼ် CSSU ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း။ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးၼၼ်ႉ ထိုင်ဝႆႉၶၼ်ႈတွၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ၊ ႁူမ်ႈမူႇၸုမ်းပႆႇလႆႈ- လႆႈၵႂၢမ်းတွပ်ႇ ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ယႃႉၶွၵ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ယႃႉၶွၵ်ႈသေလႅၼ်ႈပၢႆႈတင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ။

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 21-22

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 21-22 တိူဝ် (ဢူငဝ်း) လူင် ဢၼ်ယိင်ႈယႂ်ႇ လုၵ်ႉတီႈ တဝ် လႆဢွၵ်ႇမႃး။

သိူဝ်ၽိူၵ်ႇပႆႇၸၢင်ႈယႃႉပႃႇတီႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတႆး ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ၼႃႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိတ်းတေႃႇတွင်ႈထၢမ် လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢွၼ်ၼႃႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼႆႉ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈယႃႉပႃႇတီႇ။ ပေႃးယႃႉသေ တၢင်ႇမၢႆၾၢင်မႂ်ႇ ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈ။ သင်ႁူဝ်သိူဝ် သိူဝ်လႅင်  ၶႂ်ႈမႃးႁူမ်ႈႁွမ်းတႄႉ ႁပ်ႉႁွင်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။

ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း သပ်းၸႅင်ႈၼႄ ၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ႁွင်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉသေ သပ်းၸႅင်ႈၼႄ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ဝၢႆးသပ်းၸႅင်ႈၼႄ ၶၵ်ႉၵၢၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 23-27

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 23-27

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 23-27 ။ လၢတ်ႈဢေႇ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶွင်သၽႃႇဝ လူမ်းႁႅင်း ဢမ်ႇထွင်းတင်းၼႂ် ၾူၼ်လူင်...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

 လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

မၢႆဝၼ်း 09/02/2014
ထိုင်/
ႁူင်းပွႆႇပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်လူင် (ၾၢႆႇတႆး) လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ...