Monday, Mar 02nd

Last update05:52:52 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၵႂႃႇယဵမ်ႈၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ ဝၼ်းတီႈ 19/02/2015

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း မႃးပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ

မူႇၸုမ်း RCSS ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်းဢွၼ်ႁူဝ် ယဵမ်ႈၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမႃး မိူင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈမူႇၸုမ်း RCSS

ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၵႂႃႇယဵမ်ႈၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ ဝၼ်းတီႈ 19/02/2015

ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၵႂႃႇယဵမ်ႈၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ ဝၼ်းတီႈ 19/02/2015

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမႃး မိူင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈမူႇၸုမ်း RCSS

ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၵႂႃႇယဵမ်ႈၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ဢွင်ႈတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တီႉၺွပ်း လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁႄႉႁၢမ်ႈလူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းတေႃႉတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေၶဝ်ႈၶၢႆတေႃႇမိူင်းၶႄႇ။ ထိုင်တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လႆႈမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း။

ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉၵွင်းၶႃး ၶိုင်ဢၢင်ႈတေၶုတ်း ႁိၼ်ႁႄႈၶိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တုၵ်းယွၼ်းၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း၊ ႁႂ်ႈၸွႆႈလၢတ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် သိုပ်ႇၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈ လႄႈ တေႃႇတၢင်ႇၶၢႆတေႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပေႃးသိုပ်ႇၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈ မႄႈၼမ်ႉလဵင်ႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း တေႁႅင်ႈ။

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းပိုတ်ႇၸႂ် သူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း လိူဝ်သေၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇႁဝ်း/ တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း သူၼ်ၸႂ်လွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်း လိူဝ်သေၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၼိုင်ႈပွတ်းၼိုင်ႈတွၼ်ႈၵူၺ်း။

SSPP/SSA တုၵ်းယွၼ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ထွၼ်ၶိုၼ်း ၶေႃႈၵၢဝ်ႇႁႃ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ

ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တုၵ်းယွၼ်း ထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇဝႃႈ ဢၼ်ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸီႉၼႄးၵၢဝ်ႇႁႃဝႃႈ SSPP/SSA ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁုပ်ႈယိုတ်း/ ထွၼ်ပၼ်ၶိုၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸီႉၼႄးၵၢဝ်ႇႁႃၼႆႉ။

ပၢင်တိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃပၢႆးၼႂ်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃပၢႆးၼႂ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၸိမ်- ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးတပ်ႉသိုၵ်း မိူၼ်ၼိူဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးလုပ်ႇ- ပႃဢမ်ႇမီးၵၢင်ႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း၊ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ တၢင်းမိူင်းၵိုင်။ မၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီး တပ်ႉသိုၵ်း မိူၼ်ၼိူဝ်ႉဢမ်ႇမီးလုပ်ႇ- ပႃဢမ်ႇမီးၵၢင်ႈ။ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တွင်ႈထၢမ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၽႃသႃမႄႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၽႃသႃမႄႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 21 ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၵူႈပီၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ၽႃသႃမႄႈၶွင်လူၵ်ႈ (လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဝၼ်းသဝ်တီႈ 21 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽူႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇ ၽႃသ...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း။ မိူင်းလဵၵ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢေႇ မီးၶိူင်ႈမိုဝ်းၼပ်ႉပၢ...

ပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်း တီးဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးၽူႈၸႅၵ်ႇ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးဢမင်ႇၵလႃႇ

ပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်း တီးဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးၽူႈၸႅၵ်ႇ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးဢမင်ႇၵလႃႇ

ပၢင်ပွႆးၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ထမ်မသႃမိ ဢၼ်တႄႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/12/2014 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 26/12/2014 မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တူ...