Tuesday, Nov 24th

Last update08:29:03 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင် တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၸဵဝ်းဝၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2015

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင် တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၸဵဝ်းဝၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2015

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင် တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၸဵဝ်းဝၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2015

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင် တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၸဵဝ်းဝၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2015

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင် တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၸဵဝ်းဝၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2015

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင် တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၸဵဝ်းဝၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2015

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင် တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၸဵဝ်းဝၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2015

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈ လၢႆၵေႃႉလၢႆၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈထႅမ် ၸတ်းပၢင်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ႁပ်ႉတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2015

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈ လၢႆၵေႃႉလၢႆၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈထႅမ် ၸတ်းပၢင်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ႁပ်ႉတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2015

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈ လၢႆၵေႃႉလၢႆၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈထႅမ် ၸတ်းပၢင်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ႁပ်ႉတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2015

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈ လၢႆၵေႃႉလၢႆၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈထႅမ် ၸတ်းပၢင်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ႁပ်ႉတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2015

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈၵူၼ်းၺႃးၽေးသိုၵ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ သႅၼ်ဝီ ၊ သီႇပေႃႉ ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ  လႄႈဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်း  ႁူမ်ႈၵၼ်သေ  လူင်းတူၵ်းသူးႁႃ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇတေၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းၺႃးၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသူႈ ၊ မိူင်းၼွင် ။

ပႃႊတီႊသၢင်ႇသီႈ ထုၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း တီႈၼမ်ႉၸၢင်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း / ဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃႊတီႊသၢင်ႇသီႈ ပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ လၢႆပႃႊတီႊ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။

SSPP/SSA ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်း ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ SSPP/SSA လႆႈတင်ႈၶွမ်ႊမတီႊသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။

ၸွမ်သိုၵ်းပၢင်ႇၾႃႉ ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႄႈ ၸိူဝ်းယူႇၼႃႈသိုၵ်း

ၸွမ်သိုၵ်းပၢင်ႇၾႃႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ ၽူႈၸိူဝ်းပိုၼ်ႉပွႆႇ ပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ် ၸိူဝ်းယူႇၼႃႈသိုၵ်းတင်းသဵင်ႈ ။

RCSS/SSA ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း တီႈလၢႆးၶႃႈ

ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၼွင် မိူင်းသူႈ မႃးပသေႃႉႁူမ်ႈယူႇသဝ်း ၸွမ်းဝတ်ႉ (ၵျွင်း) တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ။

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး SSPP/SSA ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇ ဝူင်ႈၵၢင် မိူင်းၼွင် - မိူင်းသူႈ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၸူဝ်း ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇပၼ် ၸိူဝ်းပၵ်းၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင် မိူင်းၼွင် - မိူင်းသူႈ တင်းသဵင်ႈ ၊ ဝၢႆးႁူပ်ႉတူဝ်တႅၼ်း SSPP/SSA တီႈတႃႈၵုင်ႈ ။

တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းယႃႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢိၵ်ႇ လွင်ႈတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းယႃႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢိၵ်ႇ လွင်ႈတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ဢိင်ၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇၽေးသိုၵ်းသိူဝ် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ   တင်းၼမ်တင်း...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

ၶုၵ်းထူပ်းတၵ်ႉယမ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶွပ်ႈ 24 ပီ

ၶုၵ်းထူပ်းတၵ်ႉယမ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶွပ်ႈ 24 ပီ

“ၵွၼ်းၸိူင်း” ၽူႈငၢၼ်    ၼမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ     ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ 4 ယိူင်ႈ    ပူင်ၶိူင်ႈလပ်ႉဢွၵ်း     ၶွၵ်းၼႄဝၢင်းတမ်း    လၵ်းၼမ်း 5 ၶေႃႈ...

မွင်ၸႂ်ၸွမ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး လွင်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းဢိူၺ်ႈလွတ်ႈ လုသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈ သိူဝ်လိုဝ်း မိူင်းလႃး

မွင်ၸႂ်ၸွမ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး လွင်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းဢိူၺ်ႈလွတ်ႈ လုသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈ သိူဝ်လိုဝ်း မိူင်းလႃး

ဝၼ်းတီႈ 14/9/2015 ယၢမ်းဝၢႆး 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သၢင်ႇလူႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၸ...