Tuesday, Apr 21st

Last update10:24:39 AM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶူင်း လွတ်ႈပူၼ်ႉယၢၼ်ၽေးၼႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းပွလ်း ယိုၼ်ႈတၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/04/2015 ယၢမ်းပွတ်းၼႂ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶူင်း လွတ်ႈပူၼ်ႉယၢၼ်ၽေးၼႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းပွလ်း ယိုၼ်ႈတၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/04/2015 ယၢမ်းပွတ်းၼႂ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶူင်း လွတ်ႈပူၼ်ႉယၢၼ်ၽေးၼႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းပွလ်း ယိုၼ်ႈတၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/04/2015 ယၢမ်းပွတ်းၼႂ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶူင်း လွတ်ႈပူၼ်ႉယၢၼ်ၽေးၼႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းပွလ်း ယိုၼ်ႈတၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/04/2015 ယၢမ်းပွတ်းၼႂ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶူင်း လွတ်ႈပူၼ်ႉယၢၼ်ၽေးၼႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းပွလ်း ယိုၼ်ႈတၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/04/2015 ယၢမ်းပွတ်းၼႂ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶူင်း လွတ်ႈပူၼ်ႉယၢၼ်ၽေးၼႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းပွလ်း ယိုၼ်ႈတၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/04/2015 ယၢမ်းပွတ်းၼႂ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶူင်း လွတ်ႈပူၼ်ႉယၢၼ်ၽေးၼႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းပွလ်း ယိုၼ်ႈတၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/04/2015 ယၢမ်းပွတ်းၼႂ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶူင်း လွတ်ႈပူၼ်ႉယၢၼ်ၽေးၼႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းပွလ်း ယိုၼ်ႈတၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/04/2015 ယၢမ်းပွတ်းၼႂ်

ပၢင်ပွႆးတႅမ်ႈတွပ်ႇၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ ပီၵွၼ်းၶမ်း မိူင်းပၼ်ႇ ၸမ်ထိုင်ယဝ်ႉ

ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး တႅမ်ႈတွပ်ႇၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်မပႃလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ပီၵွၼ်းၶမ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢိၵ်ႇပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးမူး လူႉၶွႆႈၶွပ်ႈတဵမ် 20 ပီ။

ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းမႆႈ

ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းမိူင်းပူးဢွၼ်ႇ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ သၢၼ်မိုဝ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၶူဝ်းႁႄႈၶူဝ်းတိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ  ႁႂ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၶူဝ်းႁႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်း သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ထုင်ႉလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။

ဝႃႉၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁွင်ႉမွၵ်ႇ 12 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတၢင်ႇၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ

ၸုမ်းဝႃႉ UWSA တေၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈဝဵင်းငဝ်ႈငုၼ်းပၢင်သၢင်း ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ၊ ႁွင်ႉမွၵ်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 12 ၸုမ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႊမတီႊ လႆႈၽႅၼ်ၵၢၼ် တမ်းဝၢင်းၼႆႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁွင်ႉဝွၵ်ႇတင်းမူတ်း တႅပ်းတတ်းလွင်ႈ NCA ၼၼ်ႉ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ- ဢူးဢွင်ႇမိၼ်ႉလၢတ်ႈ။

မၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉၺွပ်းၾၢႆႇၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉၺွပ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ထုၼ်းမျၢတ်ႉလိၼ်း၊ ၵၢဝ်ႇႁႃၸီႉၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းယႃႉၵဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ၼႃႈတႃ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ပၢႆးယူႇလီ တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 2 ၽိုၼ်တႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈမီးၵၢၼ်ၶဝ်ႈထိုင် ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ၊ ႁဵတ်းဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 သိူဝ်သွင်တူဝ် တေယူႇၼႂ်းထမ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ?

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015  သိူဝ်သွင်တူဝ် တေယူႇၼႂ်းထမ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ?

ၸႂ်ႈယဝ်ႉ။ တႆးလၢႆၵေႃႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶီၸႂ်ၸွမ်း သိူဝ်သွင်ပႃႊတီႊတေၶဝ်ႈၶေႉၼႂ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼၼ်ႉယူႇ။

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း။ မိူင်းလဵၵ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢေႇ မီးၶိူင်ႈမိုဝ်းၼပ်ႉပၢ...

ၶူဝ် (ၼမ်ႉမ) ဢၼ်မီးဢႃယုပၢၵ်ႇပီၼၼ်ႉ လူႉၵွႆ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸွႆႈမႄးပၼ်ဝႆးဝႆး ဢိတ်းၼိုင်ႈ

ၶူဝ် (ၼမ်ႉမ) ဢၼ်မီးဢႃယုပၢၵ်ႇပီၼၼ်ႉ လူႉၵွႆ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸွႆႈမႄးပၼ်ဝႆးဝႆး ဢိတ်းၼိုင်ႈ

ထိုင်
ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ပၢင်လူင်)
07/04/2015

ၶူဝ်ၼမ်ႉမႃႉ  ဢၼ်မီးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်လူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ...