Wednesday, Oct 01st

Last update05:13:13 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႊတၼ်ႊ ႁူင်းႁဵၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဢႃႊၾရိၵ (SOAS) မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈထတ်းထွင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႊတၼ်ႊ ႁူင်းႁဵၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဢႃႊၾရိၵ (SOAS) မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈထတ်းထွင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႊတၼ်ႊ ႁူင်းႁဵၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဢႃႊၾရိၵ (SOAS) မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈထတ်းထွင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႊတၼ်ႊ ႁူင်းႁဵၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဢႃႊၾရိၵ (SOAS) မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈထတ်းထွင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႊတၼ်ႊ ႁူင်းႁဵၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဢႃႊၾရိၵ (SOAS) မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈထတ်းထွင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႊတၼ်ႊ ႁူင်းႁဵၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဢႃႊၾရိၵ (SOAS) မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈထတ်းထွင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းပွႆး ဢွၵ်ႇဝႃႇ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ

ပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၼႂ်း ၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေသိုပ်ႇၸတ်းတီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ မီးၵၢၼ်လူႇတၢၼ်းၶဵင်ႇတၢင်ႇပုတ်ႈ တူၼ်ႈပႅၵ်ႇလႄႈ ၼူၵ်ႉတူဝ်း ဢိၵ်ႇ တၢင်းၵႃႈယိူင်းၵူႈပီ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈ တေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ၊ ယူႇတီႈ SSPP/SSA တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇ ၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတႃႈၽႃသွင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး ထွၼ်ဢွၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတီႈတႃႈၽႃသွင်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း၊ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးထွၼ်ဢွၵ်ႇ၊ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုၵ်းတႆး၊ ၵွပ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး ၶိုၼ်ႈလွႆသၢမ်သိပ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တင်းမူတ်းႁူၵ်းပၢၵ်ႇပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈ လွႆသၢမ်သိပ်း ပူၵ်းတုင်း ၸၢတ်ႈတႆး၊ မွၵ်ႇလၢတ်ႈငဝ်းလၢႆးၸိုင်ႈတႆး။ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်း ႁၢင်ႇၵႆယႃႈမဝ်းၵမ်။

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း သင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ် ၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ဢိင်ၼိူဝ် ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်း ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈ ၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇ။

Shan CBOs သၢၼ်ၶတ်း ၵူၼ်းလူင်တႆး ဢၼ်တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ သၢၼ်ၶတ်းၵူၼ်းလူင်တႆး 2 ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ 2 တပ်ႉသိုၵ်း တေႁူပ်ႉ ထူပ်းဢုပ်ႇၵၼ် တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ  ဢၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ် ယွင်ႁူၺ်ႈ ၸတ်းၶိုင်ပၼ်။ မႅၼ်ႈတင်း ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းၵေႃႈ တေမႃးထူပ်းယၢင်း KNU လႄႈတင်း ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း မႃးၸွမ်း။

ယႃႈမႃႉၽႄႈၸွတ်ႇထိုင်ပိၵ်ႇထိူၼ်ႇႁၢင်ၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ယႃႈမႃႉၽႄႈၸွတ်ႇထိုင်ပိၵ်ႇထိူၼ်ႇႁၢင်ၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ တင်းၼမ်ႁူႉ ၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ် ယႃႈၾိၼ်ႇလိူင်ႇၼမ်သေပိူၼ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ၼွၵ်ႈၼိူဝ်သေ မီးၵၢၼ်...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

 လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

မၢႆဝၼ်း 09/02/2014
ထိုင်/
ႁူင်းပွႆႇပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်လူင် (ၾၢႆႇတႆး) လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ...