Sunday, Mar 29th

Last update02:07:42 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

လႅၼ်လိၼ် ထႆး - မၢၼ်ႈ တင်းသွင်ၾင်ႇ တူၵ်းလူင်း ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ

ၵေႃႊမတီႊ လႅၼ်လိၼ် ထႆး - မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း TBC တင်း 2 ၾၢႆႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈမၢႆမီႈဢၼ်တေ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်းႁႅင်း ။ ၾၢႆႇထႆး ၸီႉသင်ႇ တေလႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇ (ၵဵတ်ႉ) တီႈဝၢၼ်ႈထမ်ႈ (ၼႂ်းၵၢင်မႄႈသၢႆ- ၵဵင်းႁၢႆး) တီႈလဵဝ်  တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇလႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇ (ၵဵတ်ႉ)  လၢႆလၢႆတီႈ။

မၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းမိူင်းလႃး

ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၶူဝ်တႃႈပိင်း (ၼမ်ႉလူၺ်) ဢမ်ႇပၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ သိၼ်ၵႃႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းလႃး။

ပျီႇတုၸိတ်ႉသႅင်ၵႅဝ်ႉ ပိုတ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊမႂ်ႇ တႄႇသူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (သႅင်ၵႅဝ်ႉ) ပိုတ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊ မႂ်ႇလႄႈ သူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ “သူၼ်မွၵ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ” တီႈဝၢၼ်ႈၸႄႈလၢၼ်ႉ ဢိူင်ႇၸႄႈလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ထုၵ်ႇရူတ်ႉၾႆး ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ်

ဢိင်ၼိူဝ်ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ မုင်ႈတူၺ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢမ်ႇႁၼ်လီသေ ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၸၢဝ်းတႆး ၶၢမ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး၊ ထုၵ်ႇရူတ်ႉၾႆးၽႃႇၺႃး တၢႆတင်းမူတ်း 8 ၵေႃႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ မိူင်းတႆး - မိူင်းမၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2015  ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ပၢင်ၵုမ် ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 82 သေ ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးတင်းလၢႆ ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၾၢႆႇမိူင်းတႆး - မိူင်းမၢၼ်ႈလွင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ တေၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ဢွၼ်ႁူဝ် ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် USA

ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းဢမႄႊရိၵႃႊ ဢၼ်မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢလူင်ႇ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတူဝ်ထူပ်းၵၢၼ်မိူင်း။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 သိူဝ်သွင်တူဝ် တေယူႇၼႂ်းထမ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ?

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015  သိူဝ်သွင်တူဝ် တေယူႇၼႂ်းထမ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ?

ၸႂ်ႈယဝ်ႉ။ တႆးလၢႆၵေႃႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶီၸႂ်ၸွမ်း သိူဝ်သွင်ပႃႊတီႊတေၶဝ်ႈၶေႉၼႂ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼၼ်ႉယူႇ။

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း။ မိူင်းလဵၵ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢေႇ မီးၶိူင်ႈမိုဝ်းၼပ်ႉပၢ...

ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးပၵ်း ဢမ်ႇမီးပိူင်ယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸွႆႈၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽွင်ႈ

ထိုင်

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းပၢင်လူင် ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်...