Tuesday, Sep 23rd

Last update08:25:52 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႊတၼ်ႊ ႁူင်းႁဵၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဢႃႊၾရိၵ (SOAS) မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈထတ်းထွင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႊတၼ်ႊ ႁူင်းႁဵၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဢႃႊၾရိၵ (SOAS) မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈထတ်းထွင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႊတၼ်ႊ ႁူင်းႁဵၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဢႃႊၾရိၵ (SOAS) မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈထတ်းထွင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႊတၼ်ႊ ႁူင်းႁဵၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဢႃႊၾရိၵ (SOAS) မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈထတ်းထွင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႊတၼ်ႊ ႁူင်းႁဵၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဢႃႊၾရိၵ (SOAS) မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈထတ်းထွင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႊတၼ်ႊ ႁူင်းႁဵၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဢႃႊၾရိၵ (SOAS) မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈထတ်းထွင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

မၢၼ်ႈတေဢွၵ်ႇငိုၼ်းဝႂ်ႁႃႈႁဵင်မႂ်ႇထႅင်ႈ လိူၼ်ၼႃႈ

ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေဢွၵ်ႇငိုၼ်းဝႂ် 5,000 မႂ်ႇထႅင်ႈ၊ ဝႂ် 5,000 ၵဝ်ႇၵေႃႈ သိုပ်ႇယိပ်းတိုဝ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈ IT ႁွပ်ႈလိူၼ်

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈ IT ၼိုင်ႈလိူၼ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူႈလိူၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃလွၵ်းလၢႆး ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၵၢၼ် IT တႆး။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈတၢၼ်း ၵူၺ်သလၢၵ်ႇ ဝတ်ႉၸၼ်တရင်ႊသီ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း မူလၼိထိဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းတၢၼ်း ၵူၺ်သလၢၵ်ႇ တီႈဝတ်ႉလဝ်ႇ ၸၼ်တရင်ႊသီ ဢိူင်ႇမႄႈဢွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ပႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ။

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 38-39

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 38-39 ။ “တိူဝ်” တီႈၼႆႈပွင်ႇဝႃႈ “သိၼ်ထမ်း” ဢမ်ႇၸႂ်ႉၼႂ်းတီႈပွင်ႇဝႃႈ “ဢူငဝ်း” ဢႃႇၼႃႇ။ မီးတိူဝ်သုင် ဢမ်ႇဢၢတ်ႇဝႃႈမီးတိူဝ် ပွင်ႇဝႃႈမီးတိူဝ်။ မီးတိူဝ်တႅမ်ႇ ဢၢတ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇတိူဝ်ပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇမီးတိူဝ်။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ် ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး

ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ/ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၵႅၼ်ႇၶႅင်၊  ႁႂ်ႈလႆႈ ၵွင်ႉသၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆသေ မီးၵၢၼ်ၸတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶူဝ်းၶွင်လူႉသုမ်းၼမ်

ဢိင်ၼိူဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်၊ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ/ ၵိဝ်ႇ/ တၢင်း တီႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉသုမ်း ၶူဝ်းၶွင်ၼမ်။

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 38-39

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 38-39

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 38-39 ။ “တိူဝ်” တီႈၼႆႈပွင်ႇဝႃႈ “သိၼ်ထမ်း” ဢမ်ႇၸႂ်ႉၼႂ်းတီႈပွင်ႇဝႃႈ “ဢူငဝ်း” ဢႃ...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

 လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

မၢႆဝၼ်း 09/02/2014
ထိုင်/
ႁူင်းပွႆႇပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်လူင် (ၾၢႆႇတႆး) လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ...