Wednesday, Jul 23rd

Last update09:20:24 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၊ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD လွႆလႅမ် မိူင်းပွၼ် ပၢင်လူင် ဢိၵ်ႇၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ လွႆလႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် တမ်ႈတီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း မိူင်းပွၼ်၊ တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဢႃႇၸႃႇၼီႇ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်တီႈ 19/07/2014

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၊ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD လွႆလႅမ် မိူင်းပွၼ် ပၢင်လူင် ဢိၵ်ႇၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ လွႆလႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် တမ်ႈတီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း မိူင်းပွၼ်၊ တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဢႃႇၸႃႇၼီႇ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်တီႈ 19/07/2014

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၊ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD လွႆလႅမ် မိူင်းပွၼ် ပၢင်လူင် ဢိၵ်ႇၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ လွႆလႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် တမ်ႈတီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း မိူင်းပွၼ်၊ တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဢႃႇၸႃႇၼီႇ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်တီႈ 19/07/2014

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၊ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD လွႆလႅမ် မိူင်းပွၼ် ပၢင်လူင် ဢိၵ်ႇၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ လွႆလႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် တမ်ႈတီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း မိူင်းပွၼ်၊ တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဢႃႇၸႃႇၼီႇ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်တီႈ 19/07/2014

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၊ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD လွႆလႅမ် မိူင်းပွၼ် ပၢင်လူင် ဢိၵ်ႇၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ လွႆလႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် တမ်ႈတီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း မိူင်းပွၼ်၊ တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဢႃႇၸႃႇၼီႇ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်တီႈ 19/07/2014

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၊ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD လွႆလႅမ် မိူင်းပွၼ် ပၢင်လူင် ဢိၵ်ႇၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ လွႆလႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် တမ်ႈတီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း မိူင်းပွၼ်၊ တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဢႃႇၸႃႇၼီႇ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်တီႈ 19/07/2014

ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းပိုတ်ႇလၢတ်ႈ ပေႃးတႅၵ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းလူတ်းယွမ်းၼမ်

တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 UPWC လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်း ၵူႈပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူတ်းယွမ်းၼမ်။

သိုၵ်းတႆးတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်ၵိုတ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ပွတ်းႁႃႈဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၸဝ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵေးသီး၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 6 ဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ်ထႅင်ႈ။

လၢႆပႃႇတီႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် ၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၊ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD လွႆလႅမ် မိူင်းပွၼ် ပၢင်လူင် ဢိၵ်ႇၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ လွႆလႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇဝၢင်း တူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် တမ်ႈတီႈၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း မိူင်းပွၼ်။

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်း ၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ပွတ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်း ၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ၼၢင်းဝႃႇၼု ထုၵ်ႇတၵ်ႉႁၢမ်ႈတေဢမ်ႇလႆႈ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းသၽႃး

ၼၢင်းဝႃႇၼု ထုၵ်ႇႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးတူႇရသူၺ်ႇမၢၼ်း တၵ်ႉႁၢမ်ႈၼႂ်းသၽႃးဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႄႈမိူဝ်းၼႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

 လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

မၢႆဝၼ်း 09/02/2014
ထိုင်/
ႁူင်းပွႆႇပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်လူင် (ၾၢႆႇတႆး) လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ...