Friday, May 29th

Last update05:43:02 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ ၊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆး (မေႊ 21 ဝၼ်း) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ မီးၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ

ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ ၊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆး (မေႊ 21 ဝၼ်း) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ မီးၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ

ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ ၊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆး (မေႊ 21 ဝၼ်း) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ မီးၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ

ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ ၊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆး (မေႊ 21 ဝၼ်း) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ မီးၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ

ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ ၊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆး (မေႊ 21 ဝၼ်း) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ မီးၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ

ဝၢင်းၶူဝ်ႈမွၵ်ႇမွင်ၸႂ်

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဝၢင်းၶူဝ်ႈမွၵ်ႇမွင်ၸႂ်

ၶူဝ်ႈမွၵ်ႇမွင်ၸႂ်

ၶူဝ်ႈမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် ၶုၵ်းထူပ်းၼပ်ႉယမ် ၸွမ်းၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းတၢၼ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း

ၵွပ်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း SSNA တင်း RCSS ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် တဵမ် 10 ပီ

ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ၊ လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း (2015) ဢၼ်ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး (SSNA) တင်း RCSS ႁူမ်ႈႁွမ်ၵၼ် တဵမ် 10 ပီ ယွၼ်ႉၵူၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းလႆႈ။

ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇသေ ၺွပ်းၺႃး ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ

ၸုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ တီႈႁိူၼ်း ၼၢင်းဢူႉ လုၵ်ႈယိင်း လုင်းတိ ၺွပ်းၺႃး ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ လႆႈပႃးယႃႈမႃႉ ႁဵင်မဵတ်ႉလိူဝ်လိူဝ် လႄႈ ယႃႈၽိူၵ်ႇ ယႃႈလမ် တင်းၼမ်။

လဝၵ သီႇပေႃႉ ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသဵင်ႈငိုၼ်းၵေႃႉမိုၼ်ႇပၢႆ

ၾၢႆႇႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) လဝၵ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇယၢမ်ႈမီးဝႂ်ႇၵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈၸၢႆႇငိုၼ်း 1 ၵေႃႉ မိုၼ်ပျႃးပၢႆ။

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တိုၵ်းသူၼ်းမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈဝၢၼ်ႈမိူင်း

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNA) လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်လၢႆၾၢႆႇ၊ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၶတ်းၸႂ်လႅၵ်ႈလၢႆႈပႅတ်ႈ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉလႄႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း။

တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တွၼ်ႈလိၼ်မိူင်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တွၼ်ႈလိၼ် မိူင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် (57) ပီ၊ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈႁူႉလွင်ႈပိုၼ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်။

ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁၢႆႉၸႃႉလိူဝ်သတ်း

ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ၊ လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း (2015) ဢၼ်ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တိုၼ်းၵိုၵ်းမႃး။ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁၢႆႉၸႃႉ လိူဝ်သတ်း။

ၵွပ်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း SSNA တင်း RCSS ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် တဵမ် 10 ပီ

ၵွပ်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း SSNA တင်း RCSS ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် တဵမ် 10 ပီ

ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ၊ လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း (2015) ဢၼ်ၶွင်ႊသီႊဢ...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း။ မိူင်းလဵၵ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢေႇ မီးၶိူင်ႈမိုဝ်းၼပ်ႉပၢ...

ၶူဝ် (ၼမ်ႉမ) ဢၼ်မီးဢႃယုပၢၵ်ႇပီၼၼ်ႉ လူႉၵွႆ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸွႆႈမႄးပၼ်ဝႆးဝႆး ဢိတ်းၼိုင်ႈ

ၶူဝ် (ၼမ်ႉမ) ဢၼ်မီးဢႃယုပၢၵ်ႇပီၼၼ်ႉ လူႉၵွႆ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸွႆႈမႄးပၼ်ဝႆးဝႆး ဢိတ်းၼိုင်ႈ

ထိုင်
ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ပၢင်လူင်)
07/04/2015

ၶူဝ်ၼမ်ႉမႃႉ  ဢၼ်မီးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်လူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ...