Friday, Dec 19th

Last update06:06:14 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ပိုတ်ႇၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

 

King Thailand

King 002

 


 

လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈထႆး-မၢၼ်ႈ ၼႂ်းၶွပ်ႇတူင်ႇဝူင်း ဢႃႊသျႅၼ်ႊ

ၽူႈယႂ်ႇတႆး လႆႈၵႂႃႇသပ်းလႅင်းလွင်ႈ “ပၼ်ႁႃလႄႈ တၢင်းဢွၵ်ႇ လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ” ဢၼ်ထႆးၸတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ႁူဝ်ၶေႃႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈထႆး-မၢၼ်ႈ ၼႂ်းၶွပ်ႇတူင်ႇဝူင်း ဢႃႊသျႅၼ်ႊ တီႈၸႄႈတွၼ်ႈ ၽိတ်ႉသၼုလူၵ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် ပႃႇလိ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ

ဝၼ်းပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ ပႃႇလိ လႄႈ ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း တီႉဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/12/2014 ၊ ပေႃးထိုင်မႃးတိုဝ်ႉတၢင်းပီ 2014 သုတ်းသဵင်ႈ လႄႈ ပီမႂ်ႇ 2015 ၶဝ်ႈမႃးထိုင်ၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လႆႈၸႂ်ၵၼ်၊ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၸွမ်တွင်း သေ ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၶိုင်သၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၾိုၵ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်။ ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇသမ်ႉ တေလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ တႃႇဢွၼ်ၼမ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ တႄႇၼႂ်းပီ 2015 ။

ၵၢၼ်ၵဵပ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း တႄႇၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

တႄႇလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ (2014)ၼႆႉၵႂႃႇ တေမီးၵၢၼ်ၵဵပ်း သၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2015 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ တေတႄႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီးၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်။

NCCT တင်း UPWC တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃလၢႆႇၸႃႇထုၵ်ႇယိုဝ်း

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (NCCT) သူင်ႇသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၸူးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းၶိုင်ပွင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈဝဵင်းလၢႆႇၸႃႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပုတ်ႈပၵ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈ ၶၢၼ်းႁွင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႂ်ႉယၢမ်းၸွမ်းၶဝ်ၵူႈဝၼ်းၵူႈၶိုၼ်း

ပလိၵ်ႈဢၼ်ပႂ်ႉၶူဝ် တီႈၼမ်ႉလင်း သီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇၽူႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶီႈလူတ်ႉၶိူင်ႈသေမႃး ယိုဝ်းတၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ဝၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပုတ်ႈပၵ်းတႅၼ်းသေ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႂ်ႉယၢမ်းၸွမ်းၶဝ် တင်းၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း။

ၶၢဝ်ႇလီ လုၵ်ႈသိသ်းလီ ပေႃႈၶူးလီၶွင်ၸိုင်ႈတႆး ပုၼ်ႈပီ 2014

ၶၢဝ်ႇလီ လုၵ်ႈသိသ်းလီ ပေႃႈၶူးလီၶွင်ၸိုင်ႈတႆး ပုၼ်ႈပီ 2014

ထိုင်မႃးဝၼ်းၵိူတ်ႇပီၵွၼ်းၶမ်း(ဢႃယုၸဝ်ႈ 50 ပီတဵမ်) ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr Khammai Dhammasami ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၾိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ၊ ဝ...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈၶႂ်ႈၸ်ႂ

လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈ“ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း” ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈတိုၵ့်သိုပ်ႇယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈၺွပ်းႁဝ်းယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ...

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း

တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း။ မိူင်းလဵၵ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢေႇ မီးၶိူင်ႈမိုဝ်းၼပ်ႉပၢ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယွၼ်ႉတပ်ႉၸုမ်း 758 ထၢင်ႇၽိတ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယွၼ်ႉတပ်ႉၸုမ်း 758 ထၢင်ႇၽိတ်း

ၶႃႈႁဝ်းလုင်းၸရေးၸဝၼ မႃးၶမ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း လၢႆးၶႃႈ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈတပ်ႉၸုမ်း 758 ၶ...