Saturday, Nov 28th

Last update09:40:04 PM GMT

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ:
You are here:: ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းဝူင်ႈၵၢင်မၢၼ်ႈတင်း ၶၢင်ၼႂ်းဝႆးဝႆးၼႆႉပႆႇႁၼ်

ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းဝူင်ႈၵၢင်မၢၼ်ႈတင်း ၶၢင်ၼႂ်းဝႆးဝႆးၼႆႉပႆႇႁၼ်

E-mail Print

ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းဝူင်ႈၵၢင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်းၶၢင် ၼႂ်းဝႆးဝႆးၼႆႉပႆႇႁၼ်သၢႆငၢႆ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶၢင်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်း၊ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈသမ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်း ယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်း။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၶိူဝ်းယႂ်း။

UNFC_28022012
ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၼၢႆႁူင်သႃ လၢတ်ႈဝႃႈ- ပိူဝ်ႈတႃႇၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း UNFC ဢုပ်ႇၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈလႂ်ပၢင်တိုၵ်းဝူင်ႈၵၢင်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵွၼ်ႇၸင်ႇဢုပ်ႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၾၢၵ်ႇလိၵ်ႈလၢႆး ၵႂႃႇတီႈၽွင်းတၢင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈသူင်ႇယိုၼ်ႈၸူးတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ။ ပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈပႃးၶၢင်၊ ႁႂ်ႈပႃးလုၵ်ႈၸုမ်း UNFC တင်းသဵင်ႈ ဢိၵ်ႇၸုမ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ UNFC တင်းသဵင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းၶၢင်ပႆႇပဵၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ပႆႇပဵၼ်ဢုပ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၶၢင်ဝႃႈ- ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈထွၼ်သိုၵ်းၸင်ႇၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇထွၼ်သိုၵ်း ပႆႇပဵၼ်လႆႈ၊ ႁႂ်ႈမီး လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်း။ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၵေႃႈပႆႇယွမ်းႁပ်ႉဢုပ်ႇ UNFC (ဢၼ်ၶၢင်ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇ တင်ႈမႃး)။ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဝႃႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းၶၢင်ယဝ်ႉၸင်ႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်း UNFC ၵေႃႉတိုၵ်ႉပဵၼ်ပေႃႇလသီႇသဵၼ်ႈယႆ ဢၼ်ၵႂႃႇၽႂ်ၵႂႃႇမၼ်း၊ လုၵ်ႈၸုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵိုတ်းယိုဝ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၵိုတ်းယိုဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇၶၢင်။ ဢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းမီး 5 ၸုမ်း၊ ဢၼ်ပႆႇၵိုတ်းယိုဝ်းမီး 6 ၸုမ်း။ ပေႃးဢဝ် ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ဝႃႈ  ၶၢင်ဢမ်ႇၵိုတ်းယိုဝ်းၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလုၵ်ႈၸုမ်းတင်းမူတ်း တေမႃးၽွမ်ႉႁူမ်ႈတိုၵ်းတေႃးၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ ၶၢင်ၵေႃႈသမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပိူၼ်ႈလႆႈ- ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်း UNFC ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ၸုမ်းၵပ်းၵၢႆႇပၼ်လွင်ႈၶႂမ်ႈၶတ်းၵၼ် (Inter Mediate) မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈသေ မီးၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းတၢင်းၼႂ်းမိူင်း။ ဝၢႆးမႃးသိုပ်ႇဢွၵ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆးသေ ဝၼ်းထိ 16/07/12 ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်း UNFC ။ ၸုမ်း Inter Mediate ၼႆႉ ယၢမ်းမီးတူဝ်ထူပ်း မႃးဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵမ်ႈၼမ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇပၼ်ႁႃဢႆႊလႅၼ်ႊပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွၼ်ႊသိူဝ်ႊဝထိပ်ႊ (Conservative) ၸႂ်ႉတိုဝ်းပေႃႇလသီႇၵဝ်ႇမွင်သႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၼၼ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၵႄႈလႆႈ၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လေႊၿိူဝ်ႊ (Labor) မႃးၸင်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ မိူဝ်ႈမႃးဢုပ်ႇတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈမႃးၺႃးၵၼ်တင်း UNFC ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈယဝ်ႉ၊ ၸၢင်ႈၼမ်းဢဝ် လွင်ႈၼႆႉဢုပ်ႇပႃး- ၼႆယူႇ။

ပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပိုၵ်းသႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၼႄႉၼမ်းၸူးတီႈ UNFC ႁႂ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းသဵင်ႈ။ ယူႇတီႈ UNFC ၵေႃႈ ႁပ်ႉဝႆႉ လွင်ႈၼႆႉလႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈၽၢၼ်ႇ ၵႂႃႇတီႈၸုမ်း Inter Mediate - ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16-17-18/07/12 UNFC ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် 6 လိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ်တီႈၼိုင်ႈ၊ လုၵ်ႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၸၼ်ႉသုင်။ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 19 မီးပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် ၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ် 3 လွင်ႈ-  1.လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ 2.လွင်ႈ UNFC တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းပၢင် ၵုမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ 3.လွင်ႈလၵ်းၵၢၼ် 8 ၶေႃႈ ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ- ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈထိ 1 ပေႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ တေဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ လွင်ႈၵၢၼ် ပူၵ်းပွင် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇဢဝ်ပဵၼ်လိူင်ႈယႂ်ႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈ 2 UNFC တေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ၊ ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈၸုမ်း UNFC လႄႈဢမ်ႇၸႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း UNFC ဢိၵ်ႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉ ၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်သေ  ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈပႃးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း။ ၶေႃႈထိ 3 ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉ လၵ်းၵၢၼ် 8 ၶေႃႈ ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႄႇၸဵမ် (ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ လၵ်းၵၢၼ်သၢမ်ပိူင်)ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ UNFC တတ်းမၵ်းဝႃႈ ပဵၼ်လၵ်းၵၢၼ်ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်း (ဢမ်ႇၸႂ်ႈလၵ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇ UNFC လႄႈၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း)။ ၵွပ်ႈၼၼ် ယူႇတီႈ UNFC ၵေႃႈတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇလၵ်းၵၢၼ်ႁင်းၵူၺ်းသေ တေမႃးငူပ်ႉငိၵၼ်၊ ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်တေဢဝ် ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ၶေႃႈလႆႈၸႂ်- ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးလွင်ႈ ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ပႆႇၵိုင်ႇလီပူတ်း ထွၼ်ပႅတ်ႈလွင်ႈ ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉမီးၵၢၼ်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇလႄႈ ပႆႇထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈယုမ်ႇယမ်လႆႈ။ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယူႇတီႈ UNFC ၵေႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိ ၵၼ်တင်း မူႇၸုမ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ UNFC ယူႇ- ဝႃႈၼႆ။